Bible

Bible

Bible je kniha, která drží nejedno prvenství. Je nejtištěnější, nejpřekládanější a také nejčtenější knihou světa. Odhaduje se, že od Gutenberga do naší doby bylo vytištěno přes sedm miliard Biblí a celá nebo alespoň její část byla přeložena do více než 2 800 světových jazyků.

Co je Bible a co se v ní dočtete? Stručnou odpověď naleznete na následujících řádcích.

Co je Bible?

Slovo Bible pochází z řečtiny a znamená kniha. Jedná se vlastně o celou knihovnu, protože obsahuje šedesát šest knih od čtyřicítky autorů, z období zahrnujícího téměř šestnáct století. Jednotlivé knihy v Bibli jsou velmi odlišné – některé obsahují historická vyprávění, jiné poezii. Co ovšem všechny tyto různorodé knihy spojuje je základní myšlenka, že se skrze její obsah člověku dává poznat Bůh, který celý tento svět stvořil.

Obsah Bible

Příběh Bible začíná stvořením světa. Bůh nejprve tvoří vesmír včetně Země se všemi rostlinami a zvířaty a poté, jako vrchol svého díla, vytváří prvního muže a ženu. Stvořitel člověku nabízí možnost žít ve vzájemném blízkém vztahu, ale člověk proti Bohu hřeší – neposlechne svého Tvůrce. V hříšném stavu už člověk nemůže dále žít v Boží přítomnosti. Trestem je odloučení od Boha a následná fyzická i duchovní smrt. Milující Bůh ovšem nenechává člověka napospas jeho vlastnímu osudu, ale hned po prvním hříchu oznamuje naději pro lidstvo v Mesiáši (řecky Kristus), kterého na svět pošle. Na něj se pak soustředí autoři všech biblických knih, protože pouze on může „vysvobodit svůj lid z jeho hříchů“ (Evangelium podle Matouše), a tím vrátit člověku možnost osobního vztahu se Stvořitelem.

Starý zákon

Hlavním záměrem první části Bible – Starého zákona – je představit Bohem zaslíbeného Mesiáše, předpovědět čas jeho příchodu a vysvětlit, co bude jeho úkolem. Například Mojžíš, jeden z autorů Starého zákona (15. stol. př. Kr.) uvádí, že se bude jednat o krále z Izraele, konkrétně z kmene Juda. Prorok Micheáš (8. stol. př. Kr.) předpovídá, že se tento král narodí ve městě Betlémě. Prorok Izajáš, (8. stol. př. Kr.) poodhaluje identitu tohoto krále, říká totiž, že se nebude jednat o obyčejného lidského krále, ale o Božího Syna, jehož údělem bude utrpení a zástupná smrt za hříchy lidí. Nebo prorok Zachariáš (6. stol. př. Kr.) píše, že Mesiáš bude zrazen za 30 stříbrných.

Nový zákon

K naplnění těchto a desítek dalších předpovědí Starého zákona dochází v době popsané ve druhé části Bible, v Novém zákoně. Na jeho začátku stojí čtyři evangelia (sepsaná evangelisty Matoušem, Markem, Lukášem a Janem), která popisují život, učení, zázraky a především smrt na kříži a zmrtvýchvstání zaslíbeného zachránce, Ježíše Krista. V následující knize s názvem Skutky svatých apoštolů (zkráceně Skutky) jsou popsány životy Ježíšových dvanácti apoštolů a dalších následovníků, které po svém vzkříšení vysílá do světa, aby šířili evangelium (řecký výraz znamenající „dobrá zpráva“). Toto evangelium říká, že každý člověk proti Bohu zhřešil a zaslouží si smrt, ale díky dobrovolné smrti a vzkříšení Božího Syna – Ježíše Krista – nabízí Bůh lidem odpuštění, obnovení osobního vztahu se Stvořitelem, naplněný život zde na Zemi a naději na život věčný po smrti. V knize Skutky také čteme, že obnovení vztahu s Bohem je dar – tedy nedá se koupit a není možné si jej jakýmkoli způsobem zasloužit.

Evangelium se rozšiřuje skrze následovníky Ježíše Krista (zvané křesťany) z Jeruzaléma do okolních měst a zemí. Posluchači na tuto zvěst reagují jedním ze dvou možných způsobů. Buď evangelium odmítnou a pronásledují Ježíšovy učedníky, nebo činí pokání (pokání znamená prosbu o odpuštění hříchů a odvrácení se od nich k Bohu) a stávají se následovníky Ježíše. Většina ze dvanácti apoštolů, stejně jako i mnoho jeho dalších učedníků popisovaných v knize Skutky, trpí pronásledování nebo umírá mučednickou smrtí rukou odpůrců této zvěsti, ale to jen posiluje Ježíšovy následovníky v šíření evangelia do celého světa.

Následující knihy Nového zákona podrobně vysvětlují evangelium o Ježíši Kristu, a také vysvětlují, jak žít křesťanský život v církvi i mimo ni. Např. jak mají vypadat mezilidské vztahy v rodině, v zaměstnání nebo mezi sousedy, jak se starat o potřebné, jak vychovávat děti.  Nový zákon je pak zakončen knihou Zjevení, která hovoří o druhém příchodu Ježíše Krista na svět. Touto nadějí každého křesťana Bible končí.